Privacy en cookies

Klik hier voor informatie over cookies »

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 20 juli 2018

CNB neemt de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zeer serieus. Wij houden ons daarbij aan de vereisten die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens

In de uitvoering van onderstaande activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Per activiteit beschrijven wij het doel en de rechtmatigheid van de verwerking, welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe lang wij de desbetreffende gegevens bewaren.

Uitvoer van bemiddelingsovereenkomsten en koel, preparatie of conditioneringsovereenkomsten

Wij verwerken de persoonsgegevens, die wij van u ontvangen bij het afsluiten van deze overeenkomsten, voor het uitvoeren van deze overeenkomsten en om te kunnen reageren op uw vragen naar aanleiding van deze overeenkomsten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te informeren over zaken binnen de bloembollenmarkt die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn en om u uit te nodigen voor evenementen die wij organiseren.

Bij het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst kunnen wij een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de kopende partij. Wij verzamelen voor dit doel financiële gegevens van uw onderneming.

Wij verwerken de bedrijfsnaam, de naam van contactpersoon, telefoonnummer, emailadres, faxnummer, BTW nummer, KVK nummer, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer KAVB, BKD nummer, MPS certificaat en mogelijk de financiële gegevens van uw bedrijf.

Rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn, die voor bepaalde gegevens gelden, bewaren wij uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u ons drie jaar achtereen niet heeft ingeschakeld voor een bemiddelingstransactie beschouwen wij onze relatie beëindigd en zullen wij u in ons systeem als “inactief” kenmerken. Een “inactieve” relatie kan geen gebruik maken van de diensten, services en systemen die CNB aanbiedt. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn voor financiële documenten, zoals bv. facturen, verwijderen wij de gegevens van inactieve relaties uit onze databases.

Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben opgeslagen/ontvangen en op grond van expliciet door de betrokkene gegeven toestemming of een wettelijke verplichting.

Licentieovereenkomsten

Op verzoek van een aantal licentiehouders beheert CNB de door hen met de licentienemer afgesloten overeenkomsten en verzorgt tevens de afwikkeling van de met de overeenkomsten verband houdende royaltybetalingen. Hierbij deelt de licentiehouder als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens met CNB (de verwerker).
CNB houdt zich bij de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens aan de regels die door de licentiehouder zijn bepaald.
Binnen 1 jaar na het beëindigen van de licentieovereenkomst verwijderen of anonimiseren wij de betreffende persoonsgegevens.

Website bezoek

Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze geanonimiseerd. Deze bezoekgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 

Websites van derden
Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy- en Cookieverklaring niet van toepassing is. Wij vinden het belangrijk u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

Social media buttons

In het kader van social media marketing staan er op verschillende pagina’s knoppen van Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken op deze knoppen onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om eerst de privacyverklaringen van deze social media bedrijven te lezen voordat u van de knoppen gebruik maakt.

Greenity

Indien u zich als abonnee heeft aangemeld voor het vakblad “Greenity” registeren wij, op basis van uw aanmelding, uw persoonsgegevens om u het vakblad toe te kunnen sturen en om u de contributie voor het abonnement in rekening te kunnen brengen.

Van Greenity abonnees verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Abonneenummer, Naam bedrijf, Adres en Woonplaats, Naam contactpersoon, Bankrekeningnummer en E-mailadres.

In het vakblad kunnen bij artikelen en bij verslagen van evenementen foto’s worden gepubliceerd waarop personen staan afgebeeld. Deze foto’s maken wij op basis van een gerechtvaardigd belang. Betrokkenen worden vooraf om toestemming gevraagd.

De NAW gegevens van de abonnees en foto’s die gepubliceerd worden delen wij met de drukker die ook de verzending van het vakblad voor zijn rekening neemt.

De foto’s, ook de foto’s die niet gepubliceerd worden, worden niet met anderen gedeeld en worden bewaard zolang zij nieuwswaarde hebben.

Greenity maakt gebruik van de klantrelatiegegevens in het CNB relatiebestand. Als een CNB relatie zijn abonnement op Greenity opzegt leggen wij dit binnen een maand vast in het CNB relatiebestand.
Wanneer een niet-CNB relatie zijn abonnement op Greenity opzegt markeren wij deze relatie als “inactief”. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn voor abonnement gerelateerde documenten verwijderen wij de abonneegegevens uit het CNB relatiebestand.

CNB Update

De CNB Update verzenden wij naar onze relaties, onze medewerkers en andere geïnteresseerden die zich voor deze nieuwsbrief hebben opgegeven. Met de CNB Update informeren wij u over vaknieuws, evenementen, producten en andere voor de ontvanger relevante zaken. De persoonsgegevens van onze relaties en onze medewerkers gebruiken wij hiervoor op basis van een gerechtvaardigd belang en op basis van toestemming wanneer u zich specifiek heeft aangemeld voor de CNB Update.

Voor het versturen van de CNB Update maken wij gebruik van MailChimp waarmee wij op efficiënte wijze nieuwsbrieven kunnen versturen. MailChimp is gevestigd in de USA en onderhoudt jaarlijks hun gecertificeerde EU/US privacy shield framework op basis waarvan wij uw persoonsgegevens met MailChimp kunnen en mogen delen.

Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin aangegeven staat hoe MailChimp om moet gaan met uw persoonsgegevens.

Als u geen CNB Update meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven door bij ontvangst van de nieuwsbrief een hokje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u in het vervolg geen nieuwbrieven van ons meer wilt ontvangen.

Productgroepmailings

U ontvangt deze mailingberichten omdat wij met u een klantrelatie onderhouden. Met onze mailingcampagnes willen wij u gericht informeren over productinformatie en productshows. Als u in de afgelopen drie jaar met ons zaken heeft gedaan beschouwen wij u als actieve relatie. Heeft u drie jaar lang geen zaken met ons gedaan dan verwijderen wij uw gegevens uit ons mailing campagne bestand tenzij u ons toestemming geeft u mailberichten te blijven sturen.

Als u geen mailingberichten van ons meer wilt ontvangen kunt u dit bij ontvangst van de mailing aangeven door een bericht te sturen naar het in de mailing aangegeven afmeld-emailadres.

CNB evenementen

Wij nodigen onze actieve relaties uit voor het bezoeken van CNB evenementen. Indien u zich als actieve relatie aanmeldt voor een CNB evenement verwerken wij uw (reeds bij ons bekende) persoonsgegevens die u opgeeft bij de aanmelding.
Sommige CNB evenementen zijn ook toegankelijk voor niet actieve relaties.

De persoonsgegevens die wij ontvangen bij aanmelding gebruiken wij voor de registratie van de bezoekers en voor de organisatie van het evenement.

De persoonsgegevens van de niet actieve relaties bewaren wij tot maximaal een maand na het evenement waarna uw gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

Tijdens evenementen kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden in de CNB Update, vakbladen en op CNB internet sites. Omdat wij niet alle evenementbezoekers kennen kunnen wij bezoekers niet specifiek om toestemming vragen voor het maken van foto’s. Immers, als een ons onbekend persoon geen toestemming geeft kunnen wij hem niet herkennen op gemaakte foto’s. Wij verwerken de foto’s daarom op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bij de aanmelding voor een evenement en bij de entree van het evenement melden wij specifiek dat er tijdens het evenement foto’s gemaakt worden die op het internet, nieuwsbrieven en vakbladen gepubliceerd kunnen worden.

De foto’s die gepubliceerd worden delen wij met de drukker. De foto’s, ook de foto’s die niet gepubliceerd worden, worden niet met anderen gedeeld.

De foto’s worden bewaard zolang zij nieuwswaarde hebben.

Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit niet overeenkomt met het doel waarvoor wij deze gegevens van u hebben ontvangen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor het leveren van onze dienstverlening. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

Beveiliging

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Ten aanzien van beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

SSL-certificaat
De websites van CNB draaien op een geldig SSL-certificaat, wat inhoudt dat alle interactieve verkeer tussen de website en u altijd verloopt via een beveiligde (https-)verbinding. Wanneer u een formulier verzendt via de website geschiedt die verzending ook via een secure route die niet inzichtelijk is voor andere partijen.

Uw recht op Inzage, Correctie en Verwijdering

Iedere CNB relatie heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien of op te vragen. Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te corrigeren. Indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij uw verzoek uitvoeren tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor het bewaren van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u erop dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens

Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale UA
(CNB)
Heereweg 347
2161 CA Lisse
Telefoon: 0252-431431

Voor specifieke vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CNB kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@cnb.nl

 

 

Cookies en partners

Partners

Onze samenwerking met derde partijen
De websites van CNB maken gebruik van de diensten van derde partijen. Hiervoor deelt CNB gegevens met deze partijen. CNB is hierin de verwerkingsverantwoordelijke en de externe partij is de verwerker.

Met alle bedrijven die via de website gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar uw persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 • Google
  Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In de instellingen van Google Analytics hebben wij geregeld dat de laatste cijfers van uw IP-adres wordt geanonimiseerd; dat wij geen tot personen herleidbare gegevens met Google delen; en dat de verzamelde gegevens van Analytics (via Tag Manager) niet met andere diensten van Google dan Tag Manager gedeeld worden.

  Wij maken op onze website ook gebruik van YouTube voor het afspelen van video's. Indien u een video afspeelt op onze website worden uw persoonsgegevens verwerkt door YouTube (Google), afhankelijk of u via hetzelfde apparaat een actieve inlog hebt met uw Google-account op YouTube. 
  Zo kunt u bijvoorbeeld later in YouTube (via hun mobile app of via hun website) zelf gerelateerde video's of advertenties aangeboden krijgen die gepersonaliseerd zijn naar aanleiding van de ingesloten ('embedded') video die u op onze website afspeelde.

  De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar streng beveiligde Google servers in de Verenigde Staten en voor 14 maanden bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
   

  U kunt een Google browserextensie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met haar Analytics dienst wordt gevolgd.

  • Doel/dienst(en): Google Tag Manager en Google Analytics voor het meten van het gebruik van de websitefuncties door bezoekers; YouTube voor weergave van in de website ingesloten video afkomstig van YouTube
  • Uw toestemming vereist: ja
  • Herleidbaarheid: CNB biedt bezoekgegevens geanonimiseerd aan aan Google, deze gegevens zijn niet te herleiden tot u als persoon
  • Verwerkersovereenkomst: CNB  heeft een geldige verwerkersovereenkomst met Google
  • Data bewaartermijn: 14 maanden
  • Data opslaglocatie: op servers in de Verenigde Staten (en dus buiten de EU)
  • Privacy: Lees de privacyverklaring van Google » en van YouTube »
    
 • Mailchimp
  De CNB nieuwsbrieven worden verzonden vanuit de Amerikaanse e-mailingdienst MailChimp. Zij ontvangen uw voor- en achternaam en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard op de beveiligde servers van MailChimp in de VS. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  Op grond van de verwerkingsovereenkomst is het verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
  • Doel/dienst(en): Mailchimp is een dienst waarmee wij periodieke nieuwsbrieven via e-mail versturen naar ontvangers die daarvoor toestemming hebben gegeven
  • Uw toestemming vereist: ja
  • Herleidbaarheid: Uw e-mailadres en uw voor- en achternaam vragen wij en worden indien u die invult verzonden aan Mailchimp voor verdere verwerking
  • Verwerkersovereenkomst: CNB  heeft een geldige verwerkersovereenkomst met MailChimp
  • Data bewaartermijn: totdat u zelf uw toestemming intrekt door uw e-mailadres uit te schrijven via een nieuwsbrief
  • Data opslaglocatie: op servers in de Verenigde Staten (en dus buiten de EU)
  • Privacy: Lees de privacyverklaring van Mailchimp »
    
 • Hotjar
  Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback en webstatistieken. Deze website gebruikt Hotjar om muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag te meten. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser. Ook gebruiken wij Hotjar op pagina's van de website waar de bezoeker feedback (een beoordeling) kan geven over de inhoud van de bewuste pagina. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) afgezien van datgene wat je vrijwillig invoert op deze website. Hotjar houdt het surfgedrag niet bij op websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.
  • Doel/dienst(en): Hotjar feedback, heatmaps en analytics
  • Uw toestemming vereist: ja
  • Herleidbaarheid: CNB biedt bezoekgegevens geanonimiseerd aan aan Hotjar, deze gegevens zijn niet te herleiden tot u als persoon
  • Verwerkersovereenkomst: CNB  heeft een geldige verwerkersovereenkomst met Hotjar
  • Data bewaartermijn: 12 maanden
  • Data opslaglocatie: op servers binnen de EU (Ierland en vasteland-Europa)
  • Privacy: Lees de privacyverklaring van Hotjar »

Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via onze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen herkennen, om de website beter te laten functioneren en om analyses over het gebruik van de website uit te voeren. Als u namelijk door de pagina’s van een website klikt dan weet de website zelf eigenlijk niet welke onderdelen u bezoekt en die kan ons dat dus ook niet vertellen, terwijl die informatie voor ons zeer nuttig is: wij optimaliseren daarmee onze website verder voor u. Dit lossen we dan op door cookies te gebruiken, zodat wij wel die informatie kunnen krijgen.

Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).

Als er cookies worden geplaatst, dan kunnen deze (persoonlijke) gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen verzamelen en verwerken. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.

Volgens de wet mag CNB cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven of er cookies op uw computer mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoeken gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen.

De door u aangegeven cookievoorkeur geldt altijd alleen per browser per apparaat. Wanneer u de website bezoekt met een andere browser, of op een ander apparaat, vragen wij u opnieuw uw voorkeur aan te geven. Uw cookievoorkeur wordt zelf weer opgeslagen in een cookie en wordt gedurende 1 jaar bewaard en uitgelezen, tenzij u de lokaal opgeslagen cookies zelf voortijdig verwijdert.

Soorten cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en marketingcookies, en dan zowel sessiecookies als cookies van derden (permanente cookies).

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een prettige werking van onze website, en om uw cookievoorkeur zelf te onthouden.
 • Analytische cookies geven toestemming tot het (anoniem) verzamelen van bezoekstatistieken die wij gebruiken wij om onze websites te verbeteren.
 • Marketingcookies (of trackingcookies) kunnen uw voorkeuren over andere websites heen volgen en u elders gepersonaliseerde content bieden op basis van deze cookies.

Functionele cookies
Dit zijn cookies bedoeld om onze website goed te kunnen laten werken.

Sessiecookies
Dit zijn tijdelijke cookies want ze bestaan alleen tijdens uw browsersessie. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op, ze dienen om uw ervaring op de website te vereenvoudigen.

Permanente cookies
Deze cookies worden niet na het afsluiten van uw browser verwijderd. Met dit soort cookies kan een website u 'herkennen' wanneer u de website opnieuw bezoekt. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de website uw voorkeuren onthoudt.

Analytische cookies
Wij gebruiken statistieken-cookies om het gebruik van onze websites door u als gebruiker te beoordelen en te verbeteren.
Denk hierbij aan informatie zoals:

 • welke pagina's zijn er bezocht;
 • hoe lang zijn die bezocht;
 • in welke volgorde zijn die bezocht;
 • op welke links binnen onze website is er geklikt/getapt;
 • wat voor apparaat en wat voor formaat scherm gebruikte men;
 • en met welk merk/type/versie browser bezocht men onze website.

Tracking cookies
Dit worden in het Nederlands meestal advertentie- en marketingcookies genoemd. Zoals de naam al doet vermoeden is dit het soort cookie waarmee u (theoretisch) te volgen bent over meerdere websites (niet alleen op CNB) en zo kan uw surfgedrag door de tijd heen in kaart gebracht worden. Dit is het soort cookie waarvoor de regelgeving het meest strikt is. Vandaar dat wij altijd eerst uw toestemming vragen bij uw eerste bezoek

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser (zie de handleiding van uw huidige browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt. Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig de functionele cookies te accepteren.

Wilt u geen cookies (meer) toestaan of wilt u deze verwijderen? Dat kunt u doen in uw browserinstellingen. (Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/)

 • Chrome (Google)
  • Ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.
  • Ga naar uitleg van Google zelf »
 • Firefox (Mozilla)
  • Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder individuele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).
  • Ga naar uitleg van Mozilla zelf »
 • Safari (Apple)
 • Internet Explorer en Edge (Microsoft)
  • Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op Verwijderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwijderen.
  • Ga naar uitleg van Microsoft zelf: Internet Explorer 11 » en Edge »

Meer informatie over cookies
Indien u meer informatie zou willen lezen over cookies, dan kunt u kijken op onder andere de volgende internetpagina's:

Actieve cookies

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die op cnb.nl gebruikt worden.

Soort Geldigheid Herkomst Doel
Funtionele cookies 1 jaar CNB

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van de website. Deze onthoudt uw aangegeven cookiekeuze.

Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden.

Funtionele cookies Sessie CNB

Deze cookies checken uw apparaat: we kijken of u op een mobile/touch apparaat bezoekt, of op een dektop browser, om u de juiste technieken en schaling te kunnen bieden binnen de website. Ook onthoudt deze cookie of u een formulier verzendt via onze website gedurende uw browsesessie.

Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden.

Analytische cookies

1 tot 2 jaar

Google Analytics en Tag Manager

Deze cookies worden geplaatst om informatie over uw websitebezoek bij te houden en stellen ons in staat om onze website te verbeteren. Deze onthouden:

 • het aantal pagina’s dat u bezoekt;
 • hoelang u op onze website bent;
 • welke pagina’s u bekijkt;
 • hoe vaak u terugkomt;
 • op welke links u klikt;
 • wat voor apparaat en browser u gebruikt om de website te bezoeken.

Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden.

Tracking cookies 1 en 2 jaar Google YouTube

Deze cookies worden geplaatst wanneer u een YouTube video afspeelt, die ingelosten ('embedded') is in onze website.
Doel: YouTube houdt bij welke video's u bekijkt en gebruikt die info om u (gerelateerde) videosuggesties en gerichte advertenties aan te kunnen bieden.

Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden.

Tracking cookies 1 en 2 jaar Hotjar

Deze cookies worden geplaatst om beezoekstatistieken en/of uw feedback te kunnen doorgeven aan Hotjar. Bij deze vorm van tracking wordt geen persoonlijke informatie gebruikt. 

Deze cookies registreren geen persoonlijk identificeerbare informatie, en delen geen informatie met derden.

Tracking cookies 3 maanden Facebook

Facebook gebruikt dit tracking cookie om u advertenties op maat te kunnen bieden binnen het Facebook platform.

Deze cookies delen geen informatie met derden.